Regulamin 2019

 

 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU SPAR POLSKA GOLF CLUB CHAMPIONSHIP 2019
1. Turniej odbędzie 21 czerwca 2019 na polu Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich.
2. Uprawnieni do gry są tylko czynni Klubowicze SPAR Polska Golf Club na dzień przesłania zgłoszenia
posiadający aktualny handicap PZG. Przy zapisach nie ma ograniczenia wysokości Hcp EGA, ale wyniki
zawodników z Hcp EGA wyższym niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z Hcp EGA równym 36,0.
3. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do godz. 16:00 dnia 14 czerwca 2019 lub do wyczerpania
wolnych miejsc. Limit graczy w turnieju wynosi 32. Zapisów można dokonywać pod adresem email
biuro@spargolf.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez
podania przyczyny.
4. Wysokość opłaty wpisowej wynosi: 50 zł, opłata musi być wniesiona przed startem zawodnika
w turnieju.
5. Obowiązujące tee dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.
6. Starty progresywne co 10 minut z 1 tee od godziny 8:00. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany godziny startu.
7. Lista startowa zostanie opublikowana 19 czerwca 2018 na stronach internetowych SPAR Polska GC
o godz. 19:00.
8. Turniej będzie rozgrywany w formacie stroke play na 36 dołkach (dwie rundy po 18 dołków tego
samego dnia), z uwzględnieniem zasady max score. W turnieju limit uderzeń +5 powyżej PAR danego
dołka. W przypadku przekroczenia limitu, zawodnik musi podnieść piłkę i wpisać wynik par +5.
9. Przyznane będą następujące nagrody i tytuły:
I miejsce stroke play brutto – Mistrz Klubu
II miejsce stroke play brutto – I Wicemistrz Klubu
III miejsce stroke play brutto – II Wicemistrz Klubu
oraz
I, II, III miejsce stroke play netto – grupa HCP 0,0 – 36,0
Zwycięzcy otrzymają okolicznościowe statuetki oraz vouchery na zakupy do wykorzystania w sklepie
BogiGolf.
10. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z aktualnymi Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A
Rules Ltd. i USGA oraz Regułami Lokalnymi ogłoszonymi przez Komitet Turnieju. W skład Komitetu
wchodzą:
Dyrektor Turnieju – Łukasz Dziedzic
Sędzia – Zbigniew Górecki
11. Tabela czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać każdy dołek. Każda
z grup startowych musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania
rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za
niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią,
a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy
dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest
ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas
na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot,
chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika
z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał
wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez
zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na
putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość
czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach,
usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu
linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas,
będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.
Karą za opóźnianie gry w jest:
– pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
– drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
– trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
12. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.
Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole gry lub, że istnieją
powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie
wyniki danej rundy. Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji
w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy
Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie
przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą
podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie
dźwięk syreny:
-natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
-przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
-wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
W przypadku gdy Komitet Turniejowy uzna, iż warunki nie pozwalają rozegrać rundy – turniej może
zostać przeniesiony na inny termin.
13. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji Śląskiego Klubu Golfowego przez
osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy.
Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie.
14. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią
lub Komitetem Turnieju. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru
odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru
innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość
wiatru, itp.) narusza Regułę 14-3.
15. Używanie wózków golfowych samojezdnych typu melex podczas rundy regulaminowej jest
zabronione. Tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie mogą korzystać z wózków samojezdnych
typu melex – pod warunkiem, że dostarczą zwolnienie w formie pisemnej do Komitetu Turniejowego
najpóźniej w dniu startu w turnieju.
16. Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
17. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko,
wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych
i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet
Turnieju podmiot. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju
i akceptuje jego postanowienia.